Weet u wat door VVD en PvdA in het regeerakkoord is besloten ten aanzien van de arbeidsmarkt?

Uitgangspunt is dat de werking van de arbeidsmarkt voor alle werknemers verder moet verbeteren. Kansen van vooral oudere werknemers op nieuw werk zijn te laag en flexwerkers verdienen betere bescherming. Doel is een snelle doorstroming van baan naar baan, met een zo kort mogelijke terugval op een uitkering. VVD en PvdA menen dat door het ontslagrecht te hervormen en de Werkloosheidswet (WW) te moderniseren de route van werk naar werk sterk kan worden verkort.

De volgende maatregelen zijn in het regeerakkoord opgenomen:

 • Het Kabinet gaat initiatieven nemen om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen.
 • De preventieve ontslagtoets bij de UWV blijft gehandhaafd, tenzij de cao voorziet in een qua inhoud en snelheid vergelijkbare procedure.
 • Criteria voor rechtmatig ontslag worden nauwkeurig omschreven.
 • De parallelle ontbindingsprocedure bij de kantonrechter komt te vervallen.
 • De toetsingscriteria bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijven hetzelfde, maar bij cao kan worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.
 • Een werkgever kan bij de rechter ontbinding vragen bij strijd met het opzegverbod of bij een tijdelijk contract.
 • Een ontslagen werknemer kan zich tot de rechter wenden, de toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan die voor het UWV.
 • De rechter kan een vergoeding toekennen of het ontslag ook ongedaan maken indien dit onterecht of aan de werkgever te wijten is.
 • De ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een grens van 75.000 euro.
 • Werknemers hebben tussen 2 banen recht op een vergoeding voor scholing van maximimaal vier maandsalarissen.
 • De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon.
 • De eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar.
 • Bestaande rechten voor wat betreft de opgebouwde jaren worden binnen het maximum van de nieuwe systematiek echter gerespecteerd.
 • De WW premie voor de werkgever wordt evenwel verhoogd ter compensatie van de voordelen van hervorming van het ontslagrecht.
 • Voor 55-plussers gaat de inkomensvoorziening voor ouderewerklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht.

Zie verder www.Kabinetsformatie.nl