Algemene voorwaarden

 

Onder Opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden wordt verstaan MLegal, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34347360.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer te verrichten en verrichtte werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht (aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen) en op alle relaties tussen Opdrachtnemer en haar cliënten.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer op grond van een overeenkomst van opdracht, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomende gevallen met inschakeling van derden uit te voeren. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden bij de selectie van deze derden waar nodig overleg hebben met Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Opdrachtnemer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (inclusief BTW en kantoorkosten) dat door Opdrachtnemer in rekening is gebracht tot een maximum van EUR 25.000, -.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzettelijke gedragingen van Opdrachtnemer.
 6. Werkzaamheden door Opdrachtnemer worden periodiek in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. In verband met de dekking van algemene kantoorkosten (porti, telefoon, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium additioneel in rekening gebracht worden. Ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtnemer betaalde onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 8. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn.
  In geval van betalingsverzuim heeft Opdrachtnemer met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 9. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 10. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur te raadplegen op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van verschil van interpretatie is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 33/2013 en zijn tevens te raadplegen op de website www.mlegalattorneys.com.