Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte en wijziging verjaringstermijn vakantiedagen per 1 januari 2012

In Nederland werden vakantiedagen tijdens ziekte gedurende slechts 6 maanden van de ziekteperiode opgebouwd. Volgens het Schultz-Hoff arrest van het Europese Hof van Justitie van 20 januari 2009 heeft elke werknemer in de Europese Unie recht op vakantie, waarvan niet mag worden afgeweken, dus ook niet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Nederland heeft haar wetgeving na deze uitspraak aan de Richtlijn aangepast in die zin dat vakantiedagen ook tijdens de gehele ziekteperiode worden opgebouwd. Onlangs vorderde een werknemer bij de Kantonrechter alsnog uitbetaling van zijn resterende niet genoten vakantiedagen nadat zijn dienstverband na 2 jaar ziekte door een vaststellingsovereenkomst was geëindigd. De ziekte periode vond plaats voor de uitspraak in Schultz-Hoff, maar volgens deze werknemer zou de Staat de Richtlijn al eerder onjuist hebben geïmplementeerd en de wettelijke opbouw van vakantiedagen ten onrechte hebben beperkt tot 6 maanden tijdens ziekte. De Kantonrechter vond dat de werknemer gelijk had en de Staat daardoor onrechtmatig had gehandeld omdat de Staat de wetgeving juist had kunnen aanpassen al na het Bectu arrest in 2001, waarin door het Europese Hof was bepaald dat de werknemer zonder uitzonderingen recht had op een minimum van 4 weken vakantie. De Kantonrechter verwerpt alle verweren van de Staat inclusief vervaltermijn en het beroep op matiging en kent uitbetaling van alle niet genoten vakantiedagen toe. Deze uitspraak betekent dat alle opgebouwde en niet genoten vakantiedagen tijdens ziekte alsnog door de werkgever moeten worden uitbetaald. U moet wel snel zijn als u meent nog vakantiedagen uit het verleden tegoed te hebben want de verjaringstermijn is 5 jaar. Per 1 januari 2012 verjaren de wettelijke vakantiedagen ( 20 bij een full time dienstverband) 6 maanden na het jaar van opbouw, maar de verjaringstermijn van bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar. Het is daarom aan te raden om goed te administreren in welk jaar u uw vakantiedagen heeft opgebouwd, dat zal niet altijd even duidelijk zijn aan te tonen. Dit geldt zowel voor werkgever als werknemer. Er is echter een uitzondering op de verjaringstermijn van 6 maanden: indien werknemer door werkgever niet in staat is gesteld om de wettelijke vakantiedagen op te nemen of om een andere reden redelijkewijs niet in staat is geweest om vakantiedagen op te nemen ( zoals bijvoorbeeld medische redenen).