De Eerste Kamer heeft op 10 juni 2014  de Wet Werk en Zekerheid aangenomen waarbij het ontslagrecht per 1 juli 2015  wordt gewijzigd. De regering wil het aantal flexibele arbeidscontracten aan banden leggen.

Wijziging 2 :  De ketenregeling wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar.

  • Dit betekent dat de reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 24 maanden niet mogen overschrijden, dat is nu 36 maanden;
  • Na 24 maanden wordt het contract automatisch omgezet in onbepaalde tijd;
  • De periode van onderbreking wordt gewijzigd van 3 naar 6 maanden. Dat wil zeggen dat een arbeidsovereenkomst als voortgezet wordt beschouwd bij een onderbreking van minder dan 6 maanden, dat is nu 3 maanden;
  • De ketenregeling is ook van toepassing bij opvolgend werkgeverschap, zoals bij fusies, bedrijfsovernames en uitbesteding van diensten;

Afwijking :  is alleen bij cao mogelijk.

  • De periode van 24 maanden kan worden verlengd naar 48 maanden voor bepaalde functies en functiegroepen als de aard van de bedrijfsvoering dit vereist;
  • Voor bepaalde functies kan de 24 maanden termijn zelfs helemaal buiten toepassing worden verklaard, bijvoorbeeld bij voetballers;
  • Met bestuurders van rechtspersonen is het toegestaan om langere arbeidsovereenkomsten aan te gaan, bijv. voor de duur van de benoeming;
  • Bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vanwege educatie kan van de 24 maanden termijn worden afgeweken;
  • De ketenregeling is niet van toepassing op werknemers onder 18 jaar bij gemiddelde arbeidsduur van ten hoogste 12 uur per week.

Er verandert veel en dan roept uiteraard de nodige vragen op. U kunt  mij bellen op kantoor: 020402478 of mobiel: 0620978496 voor een gratis assessment van maximaal een half uur of een email sturen naar marianne.eisma@mlegalattorneys.com om een afspraak te maken.